Vedtægter for Dansk Formands Forening

Kapitel I Navn og hjemsted

 • 1. Navn

Foreningens navn er Dansk Formands Forening.

 • 2. Hjemsted

Foreningen har hjemsted der hvor sekretariatet til enhver tid er beliggende.

Kapitel II Formål

 • 3. Mission

Stk. 1.

Foreningen varetager medlemmernes interesser i forhold til deres løn og ansættelsesvilkår samt tilbyder ydelser til medlemmerne i direkte tilknytning hertil.

Stk. 2.

Foreningen skal tilbyde medlemmerne mulighed for medlemskab af en statsanerkendt arbejdsløshedskasse.

 • 4. Vision

Foreningen er og vedbliver at være den foretrukne faglige organisation i handlekraftig udvikling, der med medlemmerne i centrum yder den bedste service med høj faglig kompetence.

 • 5. Politikker

Foreningen kan offentliggøre synspunkter om alle emner, der har til formål at varetage medlemmernes og/eller foreningens interesser, uafhængig af partipolitiske forhold mv.

Kapitel III Opbygning

 • 6. Foreningens opbygning

Foreningens medlemmer serviceres via en organisatorisk opbygning med afdelinger, bestyrelse, generalforsamling og formand samt sekretariat.

Kapitel IV Medlemmer

 • 7. Medlemmer

Enhver privat eller offentlig ansat, der på vegne af arbejdsgiveren er pålagt at instruere og føre tilsyn med andre ansattes arbejdsopgaver eller disses udførelse kan på begæring optages som medlem af foreningen, jf. hovedaftalen mellem LO og DA.

 • 8. Medlemmernes rettigheder og pligter

Kontingentbetalende medlemmer kan gøre brug af foreningens servicetilbud.

 • 9. Medlemsinformation

Til sikring af medlemmernes viden om foreningens arbejde og de opnåede resultater mv., gives der en stadig information mv. via relevante og moderne kommunikations-metoder.

 • 10. Udmeldelse

Ønsker et medlem at udtræde af foreningen, skal dette meddeles skriftligt og med et varsel på 1 måned til udgangen af et kvartal.

Kapitel V Afdelinger

 • 11. Antal afdelinger

Det skal tilstræbes at der er mindst en afdeling i hver region

 • 12. Afdelingsmødemøde mv.

Stk. 1.

Der afholdes ordinært afdelingsmøde hvert år i 1. kvartal.

Stk. 2.

Afdelingsmødets dagsorden, der kommunikeres til alle afdelingens medlemmer senest 2 uger før mødets afholdelse, skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Behandling af afdelingsbestyrelsens skriftlige status på det forgangne års aktiviteter og økonomi
 2. Afdelingsbestyrelsens planer for det kommende år
 3. Forhold i øvrigt der vedrører fremtiden
 4. Valg af afdelingsformand og øvrige medlemmer af afdelingsbestyrelsen (i de år hvor dette punkt er relevant)
 5. Foreningens forhold (forestås af en repræsentant fra bestyrelsen)
 6. Indkomne emner fra afdelingens medlemmer
 7. Eventuelt
 • 13. Valg af afdelingsbestyrelse og afdelingsformand m.fl.

Stk. 1.

Der vælges mindst 3 og højst 5 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter af og blandt afdelingens medlemmer. Formanden vælges blandt afdelingens erhvervsaktive medlemmer. Kasserer, øvrige bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter vælges af og blandt afdelingens medlemmer. Afdelingsbestyrelsen udpeger én revisor, der ikke er valgt til afdelingens bestyrelse eller som suppleant.

Stk. 2.

Afdelingsformanden vælges for en periode på 4 år. Øvrige medlemmer af afdelingsbestyrelsen vælges for en periode på 2 år.

 • 14. Honorering af afdelingsformand

Afdelingsformandens honorar fastsættes årligt af bestyrelsen.

 • 15. Tilskud til afdelingernes drift

Der ydes et fast tilskud til afdelingens drift. Der kan herudover søges om tilskud til konkrete projekter eller opgaver.

 • 16. Nye afdelinger

Efter ansøgning fra en eller flere afdelingsbestyrelser kan bestyrelsen tillade

at to eller flere afdelinger kan slå sig sammen. Ansøgning herom skal indeholde oplysninger om baggrunden, forudsætninger og medlemsmæssige konsekvenser mv.

 • 17. Sammenlægning af afdelinger

Inden for hver region kan to eller flere afdelinger slå sig sammen, hvis der blandt medlemmerne af de omfattede afdelinger er flertal herfor. Forud for medlemmernes stillingtagen til sammenlægning af to eller flere afdelinger, skal bestyrelserne for de omfattede afdelinger have fastlagt de vilkår under hvilke sammenlægningen skal foregå.

 • 18. Opgaver

Afdelingernes opgaver er foruden at bidrage til opfyldelse af foreningens formål, jr. kapitel II, tillige at indgå aktivt i hvervning og fastholdelse af medlemmer.

 • 19. Øvrige bestemmelser

Afdelingens bestyrelse har derudover til opgave at informere alle medlemmer og landsbestyrelsen om alle forhold af betydning for foreningen og dens drift.

Afdelingens bestyrelse har derudover til opgave at informere alle medlemmer og bestyrelsen om alle forhold af betydning for foreningen og dens drift.

Kapitel VI Generalforsamling

 • 20. Ordinær generalforsamling

Stk. 1.

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i 2. kvartal. Alle medlemmer kan deltage i generalforsamlingen

Stk. 2.

Generalforsamlingens dagsorden, der kommunikeres til alle foreningens medlemmer senest 3 uger før afholdelse, skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Foreningens planer for det kommende år, herunder budget
 2. Indkomne emner fra afdelingerne
 3. Spørgsmål fra landsrådsmødets deltagere
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab for det foregående år
 5. Eventuelt
 • 21 Ekstraordinær Generalforsamling

Hvis mindst 45 % af afdelingernes bestyrelser stiller krav herom, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling

 • 23. Opgaver

Generalforsamlingens opgaver er at godkende regnskab for det forudgående år. Herudover kan behandles alle forhold som bestyrelsen ønsker drøftet.

 • 24. Afstemningsregler og vedtægtsændringer

Stk. 1.

Ved afstemning har hver afdeling 1 stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 2.

Forslag om vedtægtsændring skal forud for behandling på generalforsamlingen forelægges til behandling i bestyrelsen. Afdelingernes bestyrelser og bestyrelsen kan fremsætte forslag til vedtægtsændring.

Stk. 3.

Forslag til vedtægtsændringer kan vedtages med et flertal på mindst 2/3 af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmers stemmer.

Kapitel VII Bestyrelsen

 • 25 Bestyrelse

Bestyrelsen udgøres af de valgte afdelingsformænd.

 • 26. Konstituering af bestyrelsen

Den nyvalgte bestyrelse konstituerer sig og fastsætter selv sin forretningsorden i overensstemmelse med bestemmelserne i dette kapitel.

 • 27. Formand og næstformand

Formand vælges af landsbestyrelsen og næstformand blandt landsbestyrelsens medlemmer for en periode på 4 år pr. 1. april

 • 28. Nedsættelse af udvalg mv.

Bestyrelsen og formanden kan nedsætte udvalg eller på anden måde inddrage medlemmer, afdelinger eller andre til medvirken i diverse opgavers løsning.

 • 29. Budget, regnskab samt uvildig og ekstern revision

Bestyrelsen udarbejder forslag til budget for det kommende kalenderår. Endvidere udarbejder bestyrelsen regnskab for det foregående kalenderår med efterfølgende gennemgang og eventuel påtegning af ekstern og uvildig statsautoriseret revisionsvirksomhed, der fremvises til generalforsamlingen, jf. § 23.

 • 30. Øvrige indtægtsforhold

Bestyrelsen kan træffe beslutning om drift af erhvervsmæssig virksomhed, indgåelse af sponsoraftaler og lignende indtægtsgivende aktiviteter, for så beslutningen ikke modvirker foreningens formål, jf. kapitel II.

 • 31. Tilskud til afdelingerne

Bestyrelsen fastsætter det årlige tilskud til afdelingernes drift i forbindelse med foreningens budgetlægning for det kommende år.

 • 32. Opgaver

Stk. 1.

Bestyrelsen varetager foreningens overordnede ledelse, herunder udarbejdelse og opfølgning på vision, strategier og handleplaner, fastsættelse af foreningens politikker, planlægning af fremtidig udvikling og aktiviteter samt sparring med formand og sekretariat.

Stk. 2.

Bestyrelsen kan herudover behandle alle forhold, der naturligt henhører hertil.

Stk. 3.

udmeldelse af et medlem.

Bestyrelse kan, når mindst 4 medlemmer er enige, beslutte en uansøgt udmeldelse af et medlem. 

Kapitel VIII Formand m.fl.

 • 33. Tegningsret

Stk. 1.

Formanden kan foretage alle sædvanlige økonomiske dispositioner til varetagelse af foreningens daglige drift.

Stk. 2.

Alle øvrige økonomiske dispositioner kan foretages af formand og næstformand i forening.

 • 34. Forhandling af overenskomster mv.

Formand og næstformand har ansvaret for og forestår alle opgaver vedrørende forberedelse, gennemførelse og opfølgning på forhandling af overenskomster og aftaler, hvor foreningen alene eller i samarbejde med andre er overenskomst eller aftalepart.

 • 35. Opgaver

Formandens opgaver er at sikre medlemmernes interessevaretagelse, at være foreningens primære repræsentant i forhold til omverdenen, bistå afdelingerne i deres opgaveløsning, forstå kommunikationsopgaver og i øvrigt udføre de opgaver, der pålægges af bestyrelsen.

 • 36. Sekretariat

Formand og næstformand er ansvarlig for at der er et sekretariat, der forstår den daglige drift.

Kapitel IX  Kommunikation

 • 37. Informationsopgaver

Der gives information til sikring af medlemmernes viden om foreningens arbejde og de opnåede resultater mv. Information sker via relevante og moderne kommunikations-metoder.

Kapitel X  Overgangsregler

 • 38. Landsformand, forståelse af vedtægt og æresmedlemmer

Stk. 1.

I tilfælde, hvor der er tvivl om anvendelse af vedtægten og/eller konsekvenserne ved overgang til denne vedtægt fra de tidligere gældende regler, træffer bestyrelsen de nødvendige afgørelser.

Stk. 2.

Allerede udnævnte æresmedlemmer bevarer deres vilkår mv.

Kapitel XI  Opløsning

 • 39. Regler for opløsning

I tilfælde hvor foreningen opløses, og uanset grunden hertil, træffer bestyrelsen bestemmelse om vilkårene for foreningens opløsning, herunder om overdragelse af eventuelle formuegoder. Enhver beslutning, der kan tilgodese bestyrelsesmedlemmer eller deres familie, er ikke tilladt.

Kapitel XII Ikrafttræden

 • 40. Ikrafttræden

Denne vedtægt træder i kraft den 24. oktober 2020, medmindre andet følger af de enkelte bestemmelser eller bemærkninger og overgangsregler i tilknytning hertil, og erstatter hermed ”Vedtægter for Dansk Formands Forening år 2017”.